PHỤ LỤC BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO NĂM 2018

 
Phụ lục số 01
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ - QUẢNG CÁO NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 237/QĐ-PTTH ngày 20/12/2017 của Đài PT-TH Sơn La)
 
 
 
 

I. TRÊN SÓNG TRUYỀN HÌNH:
1. Sản phẩm hàng hoá:
 
TT Thời gian Chương trình QC Đơn giá
10 giây 15 giây 20 giây 30 giây
1 5h45-12h00 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,150,000 1,730,000 2,200,000 2,880,000
    Trước, sau phim truyện 1,260,000 1,890,000 2,410,000 3,150,000
    Giữa phim truyện 1,360,000 2,100,000 2,620,000 3,410,000
2 12h00-15h00 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,260,000 1,890,000 2,410,000 3,150,000
    Trước, sau phim truyện 1,360,000 2,100,000 2,620,000 3,410,000
    Giữa phim truyện 1,470,000 2,200,000 2,830,000 3,670,000
3 15h00-18h55 Trước, sau thời sự, CM, chuyên đề và các chương trình khác 1,360,000 2,100,000 2,620,000 3,410,000
    Trước, sau phim truyện 1,470,000 2,200,000 2,830,000 3,670,000